Mariusz Brodnicki, Elżbieta Gorloff, Andrzej Kołakowski (red.)
Wychowanie-opieka-kształcenie

Praca zbiorowa pt. Wychowanie, opieka, kształcenie. Z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku, pod redakcją M. Brodnickiego, E. Gorloff i A. Kołakowskiego obejmuje trzy części tworzące integralną całość. Pierwsza z nich została zatytułowana "Systemowe uwarunkowania rozwoju edukacji" i obejmuje wnikliwe studium autorstwa R. Grzybowskiego (Systemowe uwarunkowania rozwoju oświaty i wychowania w Polsce w latach 1945-1956), A. Kołakowskiego (Momenty przełomowe w polityce opiekuńczej PRL) oraz T. Maliszewskiego (Z ludźmi - ku ludziom. Tradycje XX wieku versus przyszłość edukacji dorosłych). Część druga pt. "Regionalne i lokalne konteksty wychowania, opieki i kształcenia" przybliża czytelnikowi wybrane wątki odnoszące się do najnowszej historii, jak i aktualnych działań edukacyjnych i opiekuńczych z terenu Pomorza Gdańskiego i Pomorza Środkowego. Autorami artykułów zamieszczonych w tej części są: D. Apanel, L. Burzyńska-Wentland, E. Gorloff, A. Paszkowska, G. Barczewski, T. Ryta , J. Żerko. Część trzecia zatytułowana "Wybrane aspekty kształcenia w szkole wyższej" przybliża - co podkreślają redaktorzy książki - zagadnienia dotyczące roli studenta i znaczenia diagnozy w procesie kształcenia akademickiego, jak też istotne dla tego obszaru tematycznego rozważania o tożsamości historii i historii wychowania jako dziedziny wiedzy oraz metod aktywizujących proces kształcenia studentów. Omówiono tu ponadto znaczenie ikonografii dla procesu dydaktycznego oraz zwrócono uwagę na filozoficzne konteksty edukacji. Autorzy opracowań zamieszczonych w tej części to: D. Apanel, M. Boczoń, M. Groenwald, K. Jaroń, J. Król-Mazurkiewicz i L. Preuss-Kuchta, M. Nawrot-Borowska, A. Niewęgłowska i M. Wiśniewska, I. Stelmasiak. Ze Wstępu dowiadujemy się, że zamierzeniem redaktorów było podkreślenie wielokierunkowości badań pedagogicznych, co wpłynęło na to, że o zabranie głosu w debacie o wybranych problemach edukacji XX i XXI wieku zwrócono się do autorów prezentujących różne zainteresowania badawcze. Dodać należy, że przyniosło to ze wszech miar korzystny efekt, co znalazło odzwierciedlenie w recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka, w której czytamy: "Jestem przekonany, że opiniowany tom, po jego wydaniu drukiem będzie z pożytkiem wykorzystywany zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów nie tylko specjalności pedagogicznych. Redaktorom szczerze gratuluję… Warto też nadmienić, że druk książki został finansowo wsparty przez Uniwersytet Gdański, którego pracownicy stanowią większość zespołu autorskiego

Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 25 PLN  31 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty