Krystyna Faliszek (red.)
Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych
Praca zbiorowa "Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych" pod redakcja Krystyny Faliszek została przygotowana do druku przez zespół badaczy z Uniwersytetu Śląskiego zajmujących się problematyką ewaluacji w obszarze nauk społecznych. Badania nad ewaluacją stanowią dziś jedną z priorytetowych dziedzin, gdyż w systemie działań finansowanych ze środków unijnych (ale nie tylko) wymogiem staje się poddanie ich efektów ewaluacji. W pełni więc zasadne staje się podkreślenie we Wprowadzeniu do książki przez K. Faliszek, że dopiero w momencie podjęcia działań dotowanych przez Unię Europejską wiele "polskich instytucji publicznych musiało po raz pierwszy zmierzyć się z procedurą, która ma celu określić, jaka jest jakość (.), w jakim stopniu są one efektywne, skuteczne, użyteczne. Już tylko pobieżny przegląd dotychczasowej praktyki ewaluacyjnej pokazuje, jak wiele problemów z tym się wiąże. Wymagają one od ich realizatorów wszechstronnej wiedzy nie tylko z zakresu metod i technik badawczych, ale i umiejętności zastosowania ich zgodnie z celami i funkcjami ewaluacji, a także wiedzy związanej z charakterem ewaluowanych działań. Jednym z problemów, związanych z ewaluacją w Polsce, jest niedostateczna liczba wyspecjalizowanych profesjonalnych badaczy i instytucji prowadzących badania ewaluacyjne w stosunku do zapotrzebowania". Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu prezentowana książka została pomyślana jako publikacja - cytując ponownie jej Redaktor - "przydatna zarówno dla studentów, rozpoczynających dopiero zgłębianie meandrów wiedzy na temat badań ewaluacyjnych, ale także dla praktyków, którzy realizując różnorodne programy i projekty finansowane (lub współfinansowane) ze środków unijnych, muszą umieć bądź przygotować i przeprowadzić ich ewaluację bądź też ocenić, czy ewaluacja przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów została przygotowana i zrealizowana zgodnie z zasadami rzetelności badawczej". Przywołując z kolei fragment recenzji wydawniczej autorstwa Prof. dr hab. Anny Kotlarskiej-Michalskiej z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu należy odnotować, że omawiana praca "jest zbiorem tekstów podporządkowanych specyfice badań ewaluacyjnych. Ich prawnym i metodologicznym podstawom oraz wymogom formalnym, jakie muszą one spełniać ze względu na podporządkowanie zaleceniom i standardom oraz schematom, które wraz ze środkami unijnymi stały się obowiązujące (wraz z innymi regułami poakcesyjnymi)".
Kategoria: Książki
Producent: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT (inne produkty tego producenta)
Cena: 22 PLN  29.4 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty