Jacek Szczepkowski
Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
"Praca socjalna - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach" to druga książka Jacka Szczepkowskiego pokazująca możliwości wykorzystania w praktyce społecznej wymienionej w jej tytule metody. Pierwsza książka ukazywała Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w terapii młodzieży z problemem narkotykowym. Jak przekonuje Autor, metodyka pracy socjalnej oparta na założeniach PSR jest rozwijana i stosowana z sukcesem na całym świecie już od ponad trzydziestu lat (m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, czy też USA i Kanadzie). Ten sposób pracy zyskuje coraz większe zainteresowanie także w Polsce, szczególnie wśród praktyków dostrzegających duży potencjał samej metody, także pod względem jej elastyczności oraz możliwości zastosowania w różnych obszarach pracy. Pogląd ten podziela prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński, który w recenzji wydawniczej napisał: "Omówiona koncepcja - jak rzadko która - z powodzeniem może być stosowana w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej, z uwagi na fakt, iż została już sprawdzona i w dużym stopniu pozytywnie zweryfikowana". Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym pokrótce przedstawiono istotę pracy socjalnej, jej genezę oraz stosowaną terminologię. Rozdział drugi zawiera opis wybranych uwarunkowań systemu pomocy społecznej w Polsce, które rzutują na jego realny wymiar. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono tradycyjne ujęcie metodyki pracy socjalnej oraz opis Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Uwzględnione treści dotyczą źródeł tego modelu, jego podstawowych założeń funkcjonalnych, jak również stosowanych najczęściej narzędzi. Ich charakterystyka została wsparta przykładami fragmentów dialogów, pomocnych w recepcji i zrozumieniu prezentowanych treści. Kolejny rozdział przynosi próbę przedstawienia praktycznego wymiaru Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach m.in. poprzez przykłady stenogramów autentycznych sesji pomocowych. Rozdział szósty przedstawia szereg sytuacji problemowych najczęściej spotykanych w praktyce pracownika socjalnego (np.: alkoholizm i inne uzależnienia, zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, przemoc domowa). W rozdziale ostatnim zaprezentowano rozważania dotyczące przeszkód w implementacji PSR w pracy socjalnej w polskich warunkach, przybliżając czytelnikowi jednocześnie wybrane przykłady pozytywnych rozwiązań. Rekomendując książkę do druku, drugi z recenzentów dr hab. Marek Walancik podkreśla, że stanowi ona "niezwykle zwarte, uporządkowane i wartościowe kompendium wiedzy, którym powinien dysponować pracownik socjalny, pedagog, pracownik służb społecznych. Należy przyjąć, że każdego pracownika socjalnego, pedagoga, pracownika służb społecznych, studentów takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, a zwłaszcza praca socjalna zapewne zaciekawi, a przynajmniej powinna zaciekawić koncepcja przedstawiona przez Autora książki". I dalej recenzent konkluduje: "Zaproponowane przez Autora rozwiązania wychodzą naprzeciw kierunkowi odchodzenia w praktyce pracy socjalnej od rozdzielnictwa świadczeń na rzecz włączania w jak największym zakresie osób i rodzin korzystających z pomocy do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej".
Kategoria: Książki
Cena: 28 PLN  29 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty