Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji
„Wielowymiarowość oddziaływań z zakresu profilaktyki i resocjalizacji” to wieloautorska książka, na której zawartość składa się 7 rozdziałów, ukazujących złożoność i wieloaspektowość działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w kontekście złożonych przejawów niedostosowania i zachowań przestępczych. Trzy pierwsze obszerne rozdziały łączą podejście teoretyczne i metodyczne wprowadzając czytelnika w zagadnienia dotyczące istoty profilaktyki i resocjalizacji. Z kolei następne cztery rozdziały o charakterze empirycznym stanowią bezpośrednie nawiązanie do rezultatów działań zespołu badawczego realizującego w Toruniu projekt „Na drodze do Song of Songs” we współpracy z Fundacją BIT MASTERS, w ramach konkursu Ministra Sprawiedliwości dotyczącego działań w zakresie Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości”. Znajdujemy w nich interesujące ustalenia dotyczące m.in. zasadności prowadzenia projektów muzycznych, wartości zawartych w muzyce chrześcijańskiej postrzeganych przez „młodych dorosłych”, wolontariatu jako jednej z form aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, a także kategorii przebaczenia w narracji skazanych za przestępstwa gwałtowne. Jak podkreśla recenzent książki prof. Roman Leppert, już jej tytuł „wskazuje, że Autorki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają gamę (a może panoramę) podejść, stanowisk, koncepcji, a w niektórych przypadkach nawet teorii dotyczących tytułowych kategorii: profilaktyki i resocjalizacji. Użyte sformułowanie „wielowymiarowość” sugeruje, że nie istnieje jeden sposób działania oraz myślenia o profilaktyce i resocjalizacji, stąd w kolejnych opracowaniach nie poszukuje się konkluzji, która miałaby zwieńczyć prowadzone poszukiwania jakimś uniwersalnym konceptem”. Oceniając książę pozytywnie, Recenzent stwierdza: „Potencjalny Czytelnik doświadczy po lekturze książki poznawczej satysfakcji”, co stanowi wymowną rekomendację dla prezentowanej tu publikacji.
Kategoria: Książki
Cena: 28 PLN

Brak komentarzyKoszyk jest pusty