wróć na stronę główną
katalog wydawniczy
dzienniki, zeszyty ćwiczeń...
wkrótce w naszej ofercie
nasza historia
możliwość współpracy
nasze książki kupisz m.in. w:
skontaktuj się

STANDARDY ETYCZNE

Zasady etyki publikacyjnej

Kierując się określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych" oraz wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (Commitette on Publication Ethics - COPE) Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" (dalej: Wydawnictwo) poszerzyło w roku 2019 r. zakres zasad określających standardy etyczne i naukowe oraz precyzujących jednolitą procedurę recenzyjną dla wszystkich monografii naukowych oraz monografii naukowych pod redakcją. Tym samym Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki zapobiegające plagiatom i publikacji nieprawdziwych danych.

1. Autor jest zobowiązany do podania na tzw. stronie redakcyjnej informacji o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii. Zobowiązuje się również Autora do nieprzypisywania współautorstwa osobom, które nie uczestniczyły w procesie tworzenia dzieła. Tym samym Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom określanym jako ghostwriting oraz guest authorship.

2. W przypadku monografii przygotowanych do druku przez więcej niż jednego autora oraz monografii - prac zbiorowych, Autorzy są zobowiązani do określenia procentowo lub merytorycznie swojego wkładu autorskiego.

3. W przypadku sfinansowania badań stanowiących bazę źródłową monografii przez NCN, NPRH lub inną instytucję jej Autor/Autorzy są zobowiązani do podania na stronie redakcyjnej stosownej informacji zawierającej także numer grantu.

4. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia ewentualnej opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

5. Autor przekazując Wydawnictwu monografię, oświadcza, że jest ona dziełem oryginalnym, nie będącym w żądnym fragmencie plagiatem lub autoplagiatem zapewniając równocześnie, że przekazane Wydawnictwu prawa autorskie do dzieła nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a tym samym korzystanie z dzieła i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo nie będzie naruszać praw osób trzecich oraz ich dóbr osobistych.

6. Autor przedstawiając propozycje wydania swojej pracy drukiem w Wydawnictwie Edukacyjnym "Akapit" wyraża zgodę na sprawdzenie manuskryptu programem antyplagiatowym oraz na porównanie jego zawartości z publikacjami opublikowanymi wcześniej w tradycyjnej formie i nie wprowadzonymi do zasobów internetowych.

7. Recenzenci wyznaczani są spośród osób posiadających wybitne kompetencje w danej dziedzinie nauki gwarantujące wysoki standard recenzji. Przynajmniej jeden z recenzentów wydawniczych jest samodzielnym pracownikiem nauki.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki publikacyjnej Wydawnictwo podejmuje działania zgodnie z procedurą określoną przez COPE.Zasady recenzowania publikacji naukowych

1. Recenzenci wyznaczani są spośród osób posiadających wybitne kompetencje w danej dyscyplinie (a w przypadku prac interdyscyplinarnych - dziedzinie) nauki gwarantujące wysoki standard recenzji. Przynajmniej jeden z recenzentów wydawniczych jest samodzielnym pracownikiem nauki.

2. Zgłoszone do druku prace oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji sporządzonych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora.

3. Recenzent przed podjęciem się oceny monografii składa oświadczenie, że pomiędzy jej Autorem/Autorami a nim nie zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji albo innego związku, co potwierdza pisemnie poprzez złożenie stosownej deklaracji [wzór pisma - tutaj do pobrania].

4. Członkowie Kolegium Redakcyjnego przypisani do dyscypliny nauki właściwej dla opiniowanej monografii, wskazują łącznie minimum 5 recenzentów, spośród których jego przewodniczący dokonuje wyboru 3 osób uwzględniając ich specjalizację oraz posiadany dorobek naukowy i zawodowy. Spośród tych osób Redaktor Naczelny Wydawnictwa wskazuje dwóch recenzentów. W przypadku otrzymania sprzecznych w konkluzji recenzji, Redaktor Naczelny Wydawnictwa może zasięgnąć opinii trzeciego z potencjalnych recenzentów wskazanych przez Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego.

5. W przypadku monografii, kierowanej do druku w konkretnej serii wydawniczej, typowania recenzentów dokonują członkowie jej Rady Programowej, zaś wskazania z otrzymanej listy 3 potencjalnych recenzentów - jej przewodniczący. Spośród nich Redaktor Naczelny Wydawnictwa dokonuje wyboru dwóch recenzentów uwzględniając w swojej decyzji to, aby wśród nich był członek Rady Programowej serii (o ile został wskazany na wcześniejszym etapie postępowania), którego zadaniem jest także ocena zgodności monografii proponowanej do serii z jej profilem tematycznym.

6. Recenzja powinna zawierać ocenę monografii w zakresie: zgodności jej treści z tematem określonym w jej tytule, poziomu merytorycznego i metodologicznego ze wskazaniem ewentualnych usterek i nieprawidłowości, oryginalności podejścia do podjętego problemu, wykorzystania źródeł, formalnej strony publikacji (poprawność języka, opanowanie techniki pisania tekstu naukowego, poprawność sporządzania przypisów i bibliografii oraz przygotowania materiału graficznego). Recenzja powinna kończyć się całościową oceną zawierającą jedną z następujących konkluzji stwierdzających, że monografię: 1) można przyjąć do druku bez zastrzeżeń, 2) należy przekazać Autorowi/Autorom do poprawy we wskazanym zakresie, 3) należy odmówić opublikowania. W przypadku konkluzji nakazującej przekazanie monografii do poprawy, recenzja powinna zawierać informację, czy Recenzent zastrzega sobie ponowny wgląd w pracę, czy też powierza nadzór nad wniesieniem sugerowanych poprawek przez Autora/Autorów Wydawnictwu [wzór pisma - tutaj do pobrania].

7. W przypadku wskazania przez recenzentów konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień Wydawnictwo zwraca się do Autora/Autorów o ich dokonanie. Po otrzymaniu poprawionej wersji pracy ostateczną decyzję o wydaniu monografii podejmuje Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, a w przypadku serii wydawniczej - Przewodniczący jej Rady Programowej konsultując, w razie potrzeby, swoją decyzję z jej członkami reprezentującymi właściwą dla ocenianej monografii dyscyplinę nauki.

8. W przypadku obu recenzji negatywnych Wydawnictwo odmawia przyjęcia monografii do publikacji.

Reklama:
    Whiteberry | FOTOGRAFIA ŚLUBNA | KINGA + MARCIN MALINOWSCY
strona główna       |       książki       |       zapowiedzi       |       o wydawnictwie       |       wydaj u nas       |       gdzie kupisz       |       kontakt
Copyright © weakapit.pl